Voorwaarden

Algemene voorwaarden:

1. Inleiding
Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u (de huurder) en de eigenaar.

 

2. Reserveren en betalingsvoorwaarden
Reserveren kunt u telefonisch of per e-mail doen. Van de eigenaar ontvangt u een reserveringsbevestiging. 40% van de huursom betaalt u binnen 10 dagen, hiermee is uw reservering bevestigd. Het restant dient u uiterlijk 28 dagen voor ingangsdatum van de huurovereenkomst te voldoen. Bij lastminute reserveringen, minder dan 38 dagen voordat u met vakantie gaat, dient de volledige huursom direct te worden voldaan.
Informatie over sleuteladres ontvangt u zes weken voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Op dit document staat alles vermeld waar u recht op hebt. Controleert u dit nauwkeurig. Het op dit document aangegeven aantal maximum personen mag niet worden overschreden. De sleutelhouder heeft het recht meer personen te weigeren of hiervoor extra geld te verlangen.

 

3. Prijzen en faciliteiten
De gepubliceerde prijzen zijn prijzen per week in het desbetreffende tijdvak. In de regel geldt een minimum verblijf van 7 dagen. De gebruikelijke aankomst en vertrekdag is zaterdag (hoogseizoen). Uitzonderingen hierop zijn mogelijk . Bij de prijs zijn inbegrepen de gebruikelijke energiekosten en water.  Bijkomende kosten zijn schoonmaakkosten en toeristenbelasting. Deze worden u tezamen met de huursom op onze reserveringsbevestiging in rekening gebracht.
Voor aankomst dient het bedrag van de waarborgsom op de bankrekening van de eigenaar te zijn bijgeschreven. Binnen 14 dagen na vertrek ontvangt u de borgsom terug. Vooral in de voor- en naseizoen moet er rekening worden gehouden met de mogelijkheden van bouwactiviteiten op de plaats van bestemming, een beperkte openstelling van winkels, restaurants, zwembaden, tennisbanen, skiliften, enzovoort, en een beperkter aanbod van faciliteiten.

 

4. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten
De beschrijvingen van het appartement is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. Wijzigingen van prijzen en/of faciliteiten na het tot standkomen van de huurovereenkomst zijn onwaarschijnlijk, maar kunnen niet worden uitgesloten. Indien er door onvoorziene omstandigheden op essentiële punten wijzigingen zouden ontstaan dan heeft de huurder het recht, binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling, de overeenkomst zonder kosten op te zeggen. Reeds gedane betalingen worden dan per omgaande geretourneerd.

 

5. Aankomst en vertrek
Zoals in punt 2 aangegeven ontvangt u de voucher (betalingsbewijs) nadat u de totale reissom heeft voldaan. Op dit document staat alles vermeld waar u recht op hebt, tevens vindt u hierop aangegeven uw vakantieadres, het adres van de sleutelhouder  en  de routebeschrijving.  Aankomst niet voor 16.00 uur of na 19.00 uur, tenzij andere tijden op de voucher staan aangegeven.
Als u na 19.00 uur denkt aan te komen, dan dient u de sleutelhouder hiervan op de hoogte te stellen (het adres en het telefoonnummer van de sleutelhouder vindt u op de reispapieren). Indien u, door welke omstandigheden dan ook (bijvoorbeeld filevorming, stakingen, enz.) niet in staat bent om op de aangegeven tijd aan te komen, dan dient u zelf de sleutelhouder telefonisch op de hoogte te stellen. Bij vertrek dient u de door u gehuurde accommodatie uiterlijk om 9.30 uur te verlaten.

 

6. Annulering door de reiziger
Bij het annuleren van de vakantiewoning wordt u tot 43 dagen vóór de dag van aankomst de aanbetaling van de reissom in rekening gebracht. Vanaf 42 dagen tot 29 dagen vóór aankomst 60%, vanaf 28 dagen tot 2 dagen vóór aankomst 90% en vanaf 1 dag vóór aankomst en later 100% van de reissom.
Maatgevend is de dag waarop de annulering bij de eigenaar wordt gemeld. Wij raden u aan gelijktijdig met de reservering een annuleringsverzekering af te sluiten. Deze dekt de annuleringskosten bijvoorbeeld bij ziekte, ongeval, overlijden, enz. Voor informatie over reis- en annulerings verzekering kijk op: www.anwb.nl/verzekeringen

 

7. Wijziging of opzegging door de eigenaar:
De eigenaar heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan brand, natuurrampen oorlogsgeweld enz.

 

8. Verplichtingen van de huurder
De huurder(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de eigenaar ter bevordering van een goede uitvoering van de huurovereenkomst en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte huurder.
De huurder die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van een huurovereenkomst wordt bemoeilijkt, kan door de eigenaar /sleutelhouder (van voortzetting) worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder.

 

9. Klachten
Onvolkomenheden kunnen helaas voorkomen, hoewel wij met grote zorgvuldigheid de website hebben samengesteld. Als in uw vakantieverblijf iets niet in orde blijkt te zijn, probeert u dan eerst het probleem met de sleutelhouder op te lossen. Indien de situatie ter plaatse niet tot uw tevredenheid kan worden geregeld, dan bent u verplicht binnen 3 dagen na het betrekken van de accommodatie dit aan de eigenaar te melden. De eigenaar zal alles in het werk stellen om uw klacht(en) naar tevredenheid op te lossen. Indien u zonder overleg met de eigenaar, zelfstandig een andere accommodatie betrekt of het door u gehuurde chalet verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.
Eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade, of diefstal en verlies van uw eigendommen.

 

2012-11-16